Tehran 
14:05
 Qom 
15:49
 Arak 
18:26
 Shazand 
19:02
 Azna 
20:16
 Dorud 
21:33
 Sepiddasht 
22:37
 Andimeshk 
02:13
 Shush 
02:50
 Haft Tappeh 
03:04
 Ahvaz 
04:40