Khorramshahr 
11:00
 Ahvaz 
13:08
 Haft Tappeh 
14:41
 Shush 
15:01
 Andimeshk 
15:53
 Sepiddasht 
19:52
 Dorud 
21:00
 Azna 
22:08
 Shazand 
23:34
 Arak 
00:12
 Qom 
02:28
 Tehran 
04:35