Khorramshahr 
09:40
 Ahvaz 
12:10
 Haft Tappeh 
13:28
 Shush 
13:48
 Andimeshk 
14:50
 Sepiddasht 
18:43
 Dorud 
19:46
 Azna 
20:56
 Shazand 
22:29
 Arak 
23:07
 Qom 
01:18
 Tehran 
03:30