Khorramshahr
11:30
Ahvaz
13:40
Haft Tappeh
14:59
Shush
15:15
Andimeshk
16:07
Sepiddasht
19:52
Dorud
21:15
Azna
22:23
Shazand
23:50
Arak
00:28
Qom
02:46
Tehran
05:40