Tehran
08:10
Varamin
08:31
Pishva
08:41
Garmsar
09:20
Simindasht
10:17
Zarrindasht
10:32
Firouzkuh
11:30
Veresk
12:25
Pole-e Sefid
13:35
Zirab
13:50
Shirgah
14:16
Qaemshahr
14:41
Sari
15:30