Sari
19:50
Qaemshahr
20:00
Shirgah
20:18
Zirab
20:44
Pole-e Sefid
21:18
Veresk
22:15
Firouzkuh
23:28
Zarrindasht
00:05
Simindasht
00:21
Bonakuh
00:59
Garmsar
01:14
Pishva
01:50
Varamin
02:00
Tehran
03:10