Tehran
22:50
Varamin
23:11
Garmsar
00:01
Simindasht
00:56
Zarrindasht
01:14
Firouzkuh
02:10
Veresk
03:09
Pole-e Sefid
04:15
Zirab
04:30
Shirgah
04:56
Qaemshahr
05:21
Sari
05:47
Neka
06:30
Behshahr
06:52
Bandar Gaz
07:25
Bandar Torkaman
07:53
Gorgan
09:05