Gorgan
20:15
Bandar Torkaman
20:40
Bandar Gaz
21:25
Behshahr
22:01
Neka
22:27
Sari
23:01
Qaemshahr
23:42
Shirgah
00:07
Zirab
00:33
Pole-e Sefid
01:07
Veresk
02:00
Firouzkuh
03:13
Zarrindasht
03:48
Simindasht
04:04
Bonakuh
04:40
Garmsar
05:13
Pishva
05:50
Varamin
06:00
Tehran
07:10