Tehran 
22:35
 Varamin 
22:53
 Pishva 
23:04
 Garmsar 
23:45
 Simindasht 
00:42
 Zarrindasht 
00:57
 Firouzkuh 
01:53
 Veresk 
02:47
 Pole-e Sefid 
03:54
 Zirab 
04:09
 Shirgah 
04:31
 Qaemshahr 
05:11
 Sari 
05:36
 Neka 
06:03
 Behshahr 
06:26
 Bandar Gaz 
07:01
 Bandar Torkaman 
07:33
 Gorgan 
08:45