Tehran
19:40
Varamin
20:01
Pishva
20:11
Garmsar
20:50
Bonakuh
21:27
Simindasht
22:03
Zarrindasht
22:18
Firouzkuh
23:14
Veresk
00:09
Pole-e Sefid
01:15
Zirab
01:30
Shirgah
01:56
Qaemshahr
02:21
Sari
02:47
Neka
03:19
Behshahr
03:59
Bandar Gaz
04:32
Bandar Torkaman
04:59
Gorgan
06:10