Gorgan
18:00
Bandar Torkaman
18:25
Bandar Gaz
18:52
Behshahr
19:28
Neka
19:54
Sari
20:28
Qaemshahr
21:09
Shirgah
21:34
Zirab
22:00
Pole-e Sefid
22:34
Veresk
23:27
Firouzkuh
00:40
Zarrindasht
01:15
Simindasht
01:31
Bonakuh
02:08
Garmsar
02:24
Pishva
03:00
Varamin
03:10
Tehran
04:20