Tehran 
08:30
 Varamin 
09:16
 Pishva 
09:27
 Garmsar 
10:08
 Yatri 
10:22
 Semnan 
11:27
 Damghan 
13:29
 Shahrud 
14:18
 Bakran 
15:11
 Jajarm 
15:53
 Azadur 
16:09
 Sankhast 
16:25
 Jovin 
16:42
 Neqab 
17:02
 Esfarayen 
17:19
 Bayhaq 
17:35
 Sabzevar 
17:52
 Neyshabur 
19:16
 Mashad 
20:55