Tehran 
09:55
 Varamin 
10:40
 Pishva 
10:51
 Garmsar 
11:34
 Yatri 
11:48
 Semnan 
12:55
 Damghan 
15:03
 Shahrud 
15:52
 Bakran 
16:43
 Jajarm 
17:47
 Azadur 
18:03
 Sankhast 
18:19
 Jovin 
18:36
 Neqab 
18:56
 Esfarayen 
19:13
 Bayhaq 
19:29
 Sabzevar 
19:46
 Neyshabur 
20:42
 Mashad 
22:40