Tehran
08:30
Rey
08:40
Varamin
08:57
Pishva
09:08
Garmsar
09:50
Yatri
10:04
Semnan
11:07
Damghan
12:41
Shahrud
13:40
Bakran
14:33
Jajarm
15:14
Azadur
15:30
Sankhast
15:46
Jovin
16:03
Neqab
16:23
Esfarayen
16:40
Bayhaq
16:56
Sabzevar
17:13
Neyshabur
18:06
Mashad
20:15