Mashad 
01:00
 Neyshabur 
02:35
 Shahrud 
06:53
 Damghan 
07:32
 Semnan 
09:19
 Varamin 
11:25
 Tehran 
12:15