Mashad 
08:05
 Neyshabur 
09:47
 Sabzevar 
10:34
 Esfarayen 
11:02
 Neqab 
11:19
 Jovin 
11:34
 Sankhast 
11:46
 Azadur 
11:58
 Jajarm 
12:12
 Bakran 
12:53
 Shahrud 
13:54
 Damghan 
14:52
 Semnan 
16:35
 Yatri 
17:34
 Garmsar 
17:48
 Pishva 
18:29
 Varamin 
18:41
 Tehran 
19:20