Mashad
00:40
Neyshabur
01:44
Shahrud
05:39
Damghan
06:20
Semnan
07:55
Varamin
09:44
Tehran
10:50