Semnan
05:25
Damghan
06:33
Shahrud
07:23
Jajarm
08:48
Azadur
09:03
Sankhast
09:14
Jovin
09:27
Neqab
09:47
Esfarayen
10:01
Sabzevar
10:26
Neyshabur
11:07
Mashad
13:00