Tehran 
07:50
 Varamin 
08:26
 Garmsar 
09:08
 Semnan 
10:15
 Shahrud 
12:27
 Jajarm 
14:06
 Azadur 
14:20
 Sankhast 
14:31
 Jovin 
14:41
 Neqab 
14:59
 Esfarayen 
15:12
 Sabzevar 
15:37
 Neyshabur 
16:21
 Mashad 
17:45