Tehran 
16:00
 Varamin 
16:36
 Garmsar 
17:16
 Semnan 
18:25
 Shahrud 
20:40
 Jajarm 
22:16
 Azadur 
22:28
 Sankhast 
22:39
 Jovin 
22:49
 Neqab 
23:07
 Esfarayen 
23:20
 Sabzevar 
23:45
 Neyshabur 
00:29
 Mashad 
01:55