Tehran
07:30
Varamin
07:46
Garmsar
08:25
Semnan
09:32
Shahrud
11:44
Jajarm
12:58
Azadur
13:30
Sankhast
13:41
Jovin
13:51
Neqab
14:09
Esfarayen
14:22
Sabzevar
14:47
Neyshabur
15:27
Mashad
17:20