Mashad
23:20
Neyshabur
00:24
Sabzevar
01:02
Esfarayen
01:26
Neqab
01:43
Jovin
01:56
Sankhast
02:06
Azadur
02:16
Jajarm
02:26
Shahrud
04:09
Semnan
06:23
Varamin
08:12
Tehran
09:20