Tehran 
14:55
 Varamin 
15:33
 Garmsar 
16:15
 Semnan 
17:24
 Damghan 
18:53
 Shahrud 
19:41
 Jajarm 
21:17
 Neqab 
22:08
 Sabzevar 
22:48
 Neyshabur 
23:32
 Mashad 
00:55