Tehran
16:00
Varamin
16:18
Garmsar
16:57
Semnan
18:04
Damghan
19:35
Shahrud
20:21
Jajarm
21:57
Neqab
22:48
Sabzevar
23:28
Neyshabur
00:11
Mashad
02:05