Mashad 
21:05
 Neyshabur 
22:45
 Sabzevar 
23:33
 Neqab 
00:32
 Shahrud 
03:01
 Damghan 
03:40
 Semnan 
05:40
 Garmsar 
06:51
 Varamin 
07:43
 Tehran 
08:25