Mashad
20:50
Neyshabur
22:12
Sabzevar
22:52
Neqab
23:33
Jajarm
00:18
Shahrud
01:51
Damghan
02:35
Semnan
04:25
Garmsar
05:27
Varamin
06:18
Tehran
07:25