Mashad 
00:05
 Neyshabur 
01:45
 Shahrud 
05:57
 Semnan 
08:39
 Varamin 
10:45
 Tehran 
11:30