Mashad 
00:45
 Neyshabur 
02:15
 Shahrud 
06:12
 Semnan 
08:23
 Varamin 
10:13
 Tehran 
10:50