Mashad
18:40
Neyshabur
19:45
Shahrud
23:35
Semnan
01:51
Varamin
03:37
Tehran
04:45