Tehran 
18:05
 Varamin 
18:43
 Garmsar 
19:45
 Semnan 
20:52
 Shahrud 
23:06
 Jajarm 
00:22
 Azadur 
00:34
 Sankhast 
00:47
 Jovin 
00:59
 Neqab 
01:17
 Esfarayen 
01:32
 Sabzevar 
01:59
 Neyshabur 
02:43
 Mashad 
04:05