Mashad
00:20
Neyshabur
01:24
Esfarayen
02:26
Neqab
02:43
Jovin
02:56
Sankhast
03:06
Azadur
03:16
Jajarm
03:26
Shahrud
05:19
Damghan
06:00
Semnan
07:35
Garmsar
08:38
Varamin
09:23
Tehran
10:30