Tehran
12:45
Varamin
13:21
Garmsar
14:00
Semnan
15:07
Damghan
16:34
Shahrud
17:21
Jajarm
18:37
Neqab
19:28
Sabzevar
20:08
Neyshabur
21:06
Torbat-e Heydarieh
23:27
Khaf
01:25