Tehran
12:45
Varamin
13:21
Garmsar
14:00
Semnan
15:07
Damghan
16:34
Shahrud
17:21
Neqab
19:26
Sabzevar
20:06
Neyshabur
21:04
Torbat-e Heydarieh
23:09
Bajestan
00:31
Tabas
03:15