Tehran
17:00
Semnan
19:00
Shahrud
21:22
Sabzevar
00:05
Sabzevar
23:40
Neyshabur
00:45
Mashad
02:40