Mashad 
06:00
 Neyshabur 
07:05
 Shahrud 
10:04
 Semnan 
11:49
 Varamin 
13:22
 Tehran 
13:50