Mashad 
06:15
 Neyshabur 
07:22
 Shahrud 
10:17
 Damghan 
10:51
 Semnan 
12:01
 Varamin 
13:26
 Tehran 
13:55