Mashad
05:55
Neyshabur
06:37
Shahrud
09:28
Semnan
11:10
Varamin
12:35
Tehran
13:35