Tehran 
06:20
 Semnan 
08:16
 Damghan 
09:23
 Shahrud 
10:03
 Neyshabur 
13:04
 Mashad 
14:05