Tehran
05:45
Semnan
07:15
Damghan
08:22
Shahrud
09:02
Neyshabur
11:51
Mashad
13:25