Mashad 
06:15
 Neyshabur 
07:20
 Shahrud 
10:19
 Damghan 
10:54
 Semnan 
12:06
 Varamin 
13:36
 Tehran 
14:05