Mashad
05:15
Neyshabur
05:57
Shahrud
08:48
Damghan
09:23
Semnan
10:32
Varamin
11:57
Tehran
12:55