Mashad
05:30
Neyshabur
06:12
Shahrud
09:03
Semnan
10:48
Varamin
12:13
Tehran
13:10