Mashad 
07:40
 Neyshabur 
09:22
 Sabzevar 
10:06
 Esfarayen 
10:35
 Neqab 
10:53
 Jovin 
11:03
 Sankhast 
11:15
 Azadur 
11:30
 Jajarm 
11:42
 Bakran 
12:39
 Shahrud 
13:45
 Damghan 
14:24
 Semnan 
16:25
 Yatri 
18:01
 Garmsar 
18:14
 Pishva 
18:54
 Varamin 
19:11
 Tehran 
19:55