Mashad
08:00
Neyshabur
09:24
Sabzevar
10:14
Esfarayen
10:43
Neqab
11:01
Jovin
11:11
Sankhast
11:23
Azadur
11:38
Jajarm
11:50
Bakran
12:38
Shahrud
13:53
Damghan
14:32
Semnan
16:28
Yatri
17:37
Garmsar
17:50
Pishva
18:30
Varamin
18:46
Tehran
20:00