Tehran
22:10
Varamin
22:28
Garmsar
23:05
Semnan
00:12
Shahrud
02:24
Jajarm
03:38
Azadur
03:50
Sankhast
04:01
Jovin
04:11
Neqab
04:44
Esfarayen
04:57
Sabzevar
05:22
Neyshabur
06:02
Mashad
07:55