Karaj 
14:55
 Tehran 
16:05
 Semnan 
18:48
 Damghan 
20:15
 Shahrud 
21:02
 Neyshabur 
00:32
 Mashad 
01:55