Karaj
12:45
Tehran
13:30
Semnan
16:10
Damghan
17:37
Shahrud
18:24
Neyshabur
22:02
Mashad
23:55