Mashad 
23:20
 Neyshabur 
01:00
 Shahrud 
04:57
 Damghan 
05:54
 Semnan 
07:41
 Tehran 
10:55
 Karaj 
11:50