Mashad
22:20
Neyshabur
23:24
Shahrud
02:59
Damghan
03:40
Semnan
05:35
Tehran
08:23
Karaj
09:45