Mashad 
12:00
 Karaj 
23:30
 Tehran 
00:35
 Semnan 
03:14
 Shahrud 
06:21
 Neyshabur 
11:05